அடும்பு – Ipomoea pes caprae

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with adumpu flowers – Vaidehi 

This is a creeper that grows on the sandy beach soil, and can be seen only in the Neythal landscape. It can be seen on the entire coast of Tamil Nadu. It has violet flowers. In Kurunthokai 243, the description of the this plant is மான் அடி யன்ன கவட்டிலை அடும்பின் – the adumpu that has split leaves that look like deer hooves. Kurunthokai 248 describes this creeper growing in sand dunes caused by the summer winds – கோடை யிட்ட அடும்பு இவர் மணல் .

 

List of Sangam poems with adumpu flowers:

அகநானூறு – 160, 320, 330

ஐங்குறுநூறு – 101

கலித்தொகை – 127, 132, 144

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 87

குறுந்தொகை – 243, 248, 349, 401

நற்றிணை – 145, 254, 272, 338, 349

பதிற்றுப்பத்து – 30, 51

பட்டினப்பாலை – 65

பொருநராற்றுப்படை – 195

 

 

 

 

 

Advertisements