அதிரல், புனலி –  University of Madras lexicon defines it as a wild jasmine – காட்டுமல்லிகை.  It grows on a vine called hog creeper. 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with athiral flowers – Vaidehi

List of poems with athiral flowers:

அகநானூறு – 99, 157, 213, 223, 237, 261, 289, 391, 393

ஐங்குறுநூறு – 345

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 75

நற்றிணை – 52, 124, 337

பரிபாடல் – 20

புறநானூறு – 269

முல்லைப்பாட்டு – 51

Advertisements