ஆத்தி,  ஆர் – Bauhinia racemosa – Royal flower of the Chōla kings

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with āthi flowers – Vaidehi

List of poems with āthi flowers:

ஆர்

அகநானூறு – 104, 269

நற்றிணை – 265

புறநானூறு  – 43, 45, 81, 82, 338, 344

ஆத்தி

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 87

 

 

 

Advertisements