கருவிளை, Clitoria ternatia,  சங்குப்பூ – This is a medium sized bush.

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with karuvilai flowers – Vaidehi

List of poems with karuvilai flowers:

அகநானூறு – 255, 294

ஐங்குறுநூறு – 464

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 68

குறுந்தொகை – 110

நற்றிணை  – 221, 262

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements