குவளை, நெய்தல், கழுநீர், செங்கழுநீர் – Blue Water Lily, Blue Nelumbo, Nymphae odorata.  The word நெய்தல் could be used for both blue and white waterlilies, according to the University of Madras lexicon. 

 

 

 

 

 

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with kuvalai flowers – Vaidehi

List of poems with kuvalai:

 அகநானூறு – 19, 27, 36, 38, 56, 62, 125, 128, 129, 138, 156, 165, 179, 180, 183, 216, 223, 228, 285, 308, 310, 358, 361, 381, 393, 395

ஐங்குறுநூறு – 72, 73, 225, 277, 299, 500

கலித்தொகை – 4, 64

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 63

குறுந்தொகை – 13, 30, 59, 62, 167,  270, 291, 300, 321, 339, 342, 346,  388

திருமுருகாற்றுப்படை – 22

 நற்றிணை – 6, 34, 37, 77, 105, 160, 204, 205, 262, 271, 317, 332, 367, 370, 376, 391

நெடுநல்வாடை – 83

பதிற்றுப்பத்து – 27

பரிபாடல் – 2, 11, 102

புறநானூறு – 42, 105, 116, 132, 153, 348

மதுரைக்காஞ்சி – 566, 588

மலைபடுகடாம் – 189, 251

பரிபாடல் – 7, 12

மதுரைக்காஞ்சி – 171, 427, 551

 

Poems with the word கழுநீர்

அகநானூறு – 59, 269

சிறுபாணாற்றுப்படை  – 42

நற்றிணை – 260

 

 

Poems with the word நீலம் for blue waterlilies (The word means blue in Kalithokai 111 and 115)

அகநானூறு – 38, 143, 270, 302, 357

ஐங்குறுநூறு – 116

கலித்தொகை – 7, 15, 48, 66, 91, 96,  143

குறுந்தொகை – 110, 366

நற்றிணை – 161, 273, 357, 379

பரிபாடல் – 11 – 22, 96, 15, 17

பெரும்பாணற்றுப்படை – 293

மதுரைக்காஞ்சி – 251

 

Poems with the word நெய்தல்

அகநானூறு – 10

ஐங்குறுநூறு – 412

குறுந்தொகை – 9, 397,  401

நற்றிணை – 60

பதிற்றுப்பத்து  – 58, 78

 

 

Advertisements