கோங்கம், Cochlospermum gossypium – This is a gum producing tree

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with kongam flowers – Vaidehi

List of poems with kongam flowers:

அகநானூறு –  25, 99, 153, 157, 240, 317, 341

ஐங்குறுநூறு – 343, 367, 370

கலித்தொகை – 33, 42, 56, 111

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 73

நற்றிணை – 48, 86, 202

பரிபாடல் – 19

புறநானூறு – 321, 336

மதுரைக்காஞ்சி – 338

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements