மோரோடம், சிறுமாரோடம், சிறுமோரோடம், Diapyros condolleana, செங்கருங்காலி

 

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with morodam – Vaidehi

List of poems with mōrōdam:

ஐங்குறுநூறு – 93

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 78

நற்றிணை – 337

 

 

 

Advertisements