செருந்தி – வாட்கோரை, Sedge, Cyperus according to the University of Madras Lexicon. நெட்டிகோரை according to Tamil scholar S. V. Subramanian.  Sedges resemble grasses, and many grow in wetlands.  The flowers are golden yellow.

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with serunthi – Vaidehi

 

அகநானூறு – 150-9, 240-13, 280-1

ஐங்குறுநூறு – 18-1, 112-2, 141-1, 182-1

கலித்தொகை – 26-2, 127-2

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 75

சிறுபாணாற்றுப்படை – 147

பட்டினப்பாலை  – 243

புறநானூறு  – 300-3

மதுரைக்காஞ்சி – 172

 

 

 

ன், பட்டினம் – கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள ஊர்,  படரின் – சென்றால்

Advertisements