ஞாழல் – Tigerclaw tree, Cassia sophera. This is a small tree with very small yellow flowers and it grows on the seashores – neythal land.

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with this flower – Vaidehi

 

அகநானூறு – 20-5, 70-9, 180-12, 216-8, 240-1, 270-3

ஐங்குறுநூறு – 103-2, 141-1, 142-1, 143-1, 144-1, 145-1, 146-1, 1477-1, 148-1, 149-1, 150-1, 169-2, 191-3, 

கலித்தொகை – 26-4, 56-2, 127-1, 131-19

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 81

குறுந்தொகை – 50-1, 81-2, 310-6, 318-2, 328-1, 397-1

நற்றிணை – 31-5, 54-9, 74-5, 96-1, 106-7, 167-8, 191-1, 267-4, 311-7, 315-7

பதிற்றுப்பத்து – 30-1, 51-5

பரிபாடல் – 12-6

பொருநராற்றுப்படை – 197

Advertisements