தளவம் – Jasmine. It could be pink jasmine – Jasminum polyanthum or red jasmine – Jasminum elongatum. It blooms in winter as seen in Ainkurunuru 447

Please go to my site http://www.sangamtranslationsbyvaidehi.com to see translations of all the poems with this flower – Vaidehi

 

அகநானூறு – 23-3, 64-4, 254-15

ஐங்குறுநூறு – 412-2, 422-2, 440-3, 447-2, 454-1, 499-1

கலித்தொகை – 102-2, 103-2, 108-27

குறிஞ்சிப்பாட்டு – 80

குறுந்தொகை – 382-3

நற்றிணை – 61-8, 242-2

புறநானூறு – 395-6

பொருநராற்றுப்படை – 199

 

Advertisements